RREGULLORE MYGNV

RREGULLORE

Promovuesi
Grandi Navi Veloci S.p.A. (këtu e tutje referuar si “GNV”), me seli ligjore në Calata Marinai d’Italia -90146 Palermo dhe seli operacionale në Via Balleydier 7- 16149 Genova, nr. TVSH: 13217910150 regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë së Palermos, R.E.A. 268303.

Zona
Programi është i vlefshëm në territorin italian.

Lloji dhe emërtimi
“MyGNV”

Kohëzgjatja
Programi është i vlefshëm nga 1 maj 2017 - 30 prill 2018.
Shpërblimet duhet të kërkohen deri në 31 tetor 2018.

Qëllimi
Promovimi i shërbimeve të GNV Ferry duke shpërblyer klientët besnikë.

Përfituesit
Të gjithë pasagjerët e regjistruar në MyGNV.

Mënyra e pjesëmarrjes
Kompania promovuese ka organizuar nismën në fjalë për të shpërblyer pjesëmarrësit me skonto të GNV, siç tregohet në tabelën më poshtë. Shpërblimet jepen kur blihen bileta të GNV Ferry (përveç biletave për mini-grupe prej 10-14 personash, biletave në grup për mbi 14 persona dhe biletave për kroçierë), pasi të fitohet një numë i caktuar pikësh, siç tregohet në tabelën më poshtë.

Për të marrë pjesë në këtë nismë duhet të jeni i regjistruar ose të regjistroheni në MyGNV. Regjistrimi është falas dhe çdo pasagjer është i lirë të regjistrohet.

Pasi të ketë përfunduar me sukses regjistrimi, pjesëmarrësi do të marrë një kod me email që e identifikon atë brenda programit dhe, për çdo blerje, i lejon atij ta kthejë vlerën e biletës në pikë të cilat, pasi grumbullohen, i japin mundësinë të fitojë shpërblimet që janë në ofertë.

Pjesëmarrësit mund të aksesojnë një sesion uebi në internet www.gnv.it për të parë: kushtet dhe shërbimet e programit, pikët e fituara përmes blerjes së biletës; për të modifikuar detajet e tyre; për të kërkuar shpërblime; për t'u çregjistruar nga programi i shpërblimeve.

Çdo pjesëmarrës është përgjegjës për të komunikuar, brenda një maksimumi prej 30 ditësh nga data e blerjes, çdo gabim në lidhje me lëshimin e pikëve, si edhe për shkak të futjes së gabuar të kodit personal.

Mënyra e grumbullimit të pikëve
Për të grumbulluar pikët, pjesëmarrësit duhet të kërkojnë gjatë blerjes që bileta e GNV të shoqërohet nga kodi i tyre personal.

Vlera e grumbulluar bazohet në vlerën e biletës që blihet.


Vlera e biletës kthehet në pikë si vijon:

1 pikë për 10 euro të shpenzuara.

Pikët grumbullohen në kodin tuaj personal brenda 60 ditëve nga lëshimi i biletës dhe pjesëmarrësit mund t'i kërkojnë shpërblimet pasi të jenë arritur nivelet e caktuara të pikëve.

Për të qenë të vlefshme, biletat duhet të jenë vetëm në emrin e pjesëmarrësit dhe mund të përfshijnë, për qëllime të sistemit të pikëve, deri në maksimumi tetë udhëtarë të tjerë dhe dy mjete transporti.

Pikët i akordohen vetëm një kodi personal. I njëjti person nuk mund të marrë pjesë me më shumë se një kod.

Për të bërë të mundur këtë nismë, GNV ka vënë në zbatim një sistem informativ specifik që numëron çdo blerje bilete që kryhet duke përdorur kodin personal dhe e përditëson totalin e pikëve kur kërkohen shpërblimet.

Për të marrë shpërblimet nga programi, përdoruesit duhet të ruajnë dhe të paraqesin, nëse u kërkohet, biletat origjinale të blera dhe përdorura.

Si t'i kërkoni shpërblimet
Pasi pjesëmarrësit të kenë arritur një numër të caktuar pikësh, ata mund të kërkojnë skonton e tyre si shpërblim, siç tregohet në tabelën më poshtë.

Pas kësaj kërkese, GNV do të kontrollojë vlefshmërinë e biletave të blera për të gjeneruar këtë kreditim pikësh.

Shpërblimet duhet të kërkohen të paktën 5 ditë pune para datës së nisjes nga Qendra e Kontaktit të GNV përmes emailit: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ose me telefon (+39) 010-2094591.

Pjesëmarrësit kanë të drejtën e shpërblimeve pasi të kenë arritur një numër të caktuar pikësh dhe mund t'i kërkojnë ato në çdo moment deri në 31 tetor 2018, gjashtë muaj pas përfundimit të nismës.

Shpërblimet
Shpërblimet janë në formën e kuponëve me skonto që mund të përdoren për të blerë bileta trageti të GNV. Pjesëmarrësit mund t'i përdorin këto skonto pasi ato të kenë arritur një numër të caktuar pikësh, siç tregohet më poshtë:

 Numri i pikëve  Shpërblimet
 250 pikë  Skonto 50 euro
 450 pikë  Skonto 175 euro
 650 pikë  Skonto 350 euro

 

Bileta me skonto do të lëshohet nga GNV, sipas disponueshmërisë. Bileta do të dërgohet me email ose me faks.

Nga kjo skonto përjashtohen taksat.

Për çdo biletë mund të përdoret vetëm një kupon me skonto. Kuponët me skonto nuk mund të kombinohen me kuponë të tjerë ose me skonto të tjera me kode me kuponë.
Skontoja mund të përdoret për të blerë bileta që:

 • Kushtojnë më shumë se vlera e kuponit të skontos, nëse pjesëmarrësit i paguajnë GNV-së diferencën e çmimit në të njëjtën kohë;
 • Kushtojnë më pak se vlera e kuponit të skontos, por pjesëmarrësi nuk do të ketë të drejtën të marrë rimbursim në këtë rast dhe nuk mund ta përdorë pjesën e mbetur për blerje të tjera.
 • Kuponi i skontos është i vlefshëm për 12 muaj nga lëshimi i tij.
 • Duhet të kihet parasysh dhe të pranohet se pjesëmarrësi nuk ka të drejtë të marrë rimbursim në rast se nuk e përdor kuponin e skontos, pra në rast moskërkimi të shpërblimit
 • Nuk do të ketë shtyrje apo rilëshime të kuponëve me skonto që nuk përdoren brenda periudhës së treguar.

  Gjithashtu, shpërblimi:
 • Nuk mund të ndahet në pjesë dhe duhet të përdoret për një zgjidhje të vetme;
 • Nuk mund të rimbursohet ose këmbehet me të holla;
 • Është rreptësisht personal;
 • Në asnjë rast nuk mund të transferohet kundrejt të hollave te palë të treta nga pjesëmarrësit. Promovuesi rezervon të drejtën të kryejë kontrollet e nevojshme;
 • Nuk mund të kombinohet me promocione të tjera nga GNV, përveçse kur deklarohet ndryshe nga GNV.

Për të gjitha informacionet në lidhje me biletën dhe transportin, lexoni "Kushtet e përgjithshme të transportit" të GNV.

Trajtimi i të dhënave personale

Sipas nenit 13 të Dekretit Legjislativ 196/2003, Grandi Navi Veloci S.p.A. me seli ligjore në Calata Marinai d’Italia -.90146 Palermo dhe seli operacionale në Via Balleydier 7- 16149 Genova, në cilësinë e Titullarit, u komunikon pjesëmarrësve të nismës "MyGNV" se të dhënat e tyre personale do të trajtohen vetëm për qëllimin e menaxhimit të pjesëmarrjes së tyre në këtë nismë.

Të dhënat do të trajtohen të printuara ose në formë elektronike, për kohëzgjatjen e operacionit, dhe më pas do të shkatërrohen. Trajtimi i të dhënave personale, për qëllimin e përmendur më lart, nuk ka nevojë për miratimin e pjesëmarrësve, sipas nenit 24, paragrafi 1, germa b) Dekreti Legjislativ 196/2003.

"Të dhënat nuk do të shpërndahen. Të dhënat mund të mësohen nga përgjegjësi dhe zyrat e biznesit të përfshira në menaxhimin e nismës.

Përgjegjëse e jashtme e trajtimit sipas nenit  29 të Dekretit Legjislativ 196/2003 është shoqëria Grandi Navi Veloci spa.

Pjesëmarrësit mund të ushtrojnë të drejtat sipas nenit 7 të Dekretit Legjislativ 196/2003, mes të cilave ato të aksesit te të dhënat, e kundërshtimit të trajtimit të të dhënave të tyre, ose të kërkesës për t'i kombinuar, korrigjuar ose për t'i anuluar duke dërguar kërkesë me shkrim pranë selisë operative të GNV Via Balleydier 7- 16149 Genova ose duke dërguar email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Të ndryshme
GNV rezervon të drejtën të modifikojë, në çdo moment, kushtet e përgjithshme të programit dhe t'i publikojë këto ndryshime në www.gnv.it dhe në sesionin privat të uebit të rezervuar për çdo pjesëmarrës.

Përjashtimi normativ i programit të shpërblimeve

Deklarohet se sipas nenit 22 shtesë të Dekretit Legjislativ nr. 91/2014, të përcaktuar për ndryshimin e Ligjit nr. 116/2014, është ndryshuar neni 6, paragrafi 1, i Dekretit Presidencial nr. 430/2001, që zgjeron përfshirjen e llojeve që nuk konsiderohen si konkurse ose veprime me shpërblime.

Në bazë të germës së re shtesë c), konsiderohen të përjashtuara nga nocioni i konkurseve dhe i veprimeve me shpërblime "programet në të cilat, për një shpenzim të caktuar, me ose pa kufi hyrjeje, shpërblimet përbëhen nga të mira që do të përdoren për një blerje të mëvonshme në të njëjtën pikë shitjeje që ka lëshuar të mirat ose në një pikë tjetër shitjeje që është pjesë e të njëjtit emri tregtar ose firme".