TË DHËNAT E SHOQËRISË

Më poshtë të dhënat e shoqërisë të Grandi Navi Veloci:

Emërtimi i shoqërisë: Grandi Navi Veloci Spa

Selia Ligjore: Calata Marinai d’ Italia- 90133- Palermo

Kapitali i shoqërisë: € 169.999.988,97

Rregjistri Tregtar Palermo- Kodi Fiskal dhe numri i rregjistrimit 13217910150