Zbuloni ofertën

Zbuloni ofertat tona të udhëtimit tani

Kushtet e Përgjithshme të Transportit të Pasagjerëve - CGTP

Tetor 2023

 

Njoftojmë Klientët e Nderuar se, për shkak të situatës së emergjencës kombëtare dhe ndërkombëtare lidhur me uljen e përhapjes së infektimit nga COVID-19, disa kushte të transportit të pasagjerëve mund të pësojnë disa ndryshime qe synojnë mbrojtjen me të lartë të Pasagjerëve (i) në respektimin e dispozitave urgjente të ligjeve të miratuara nga Autoritetet kompetente, (ii) duke kërkuar ruajtjen, për sa është e mundur, e vazhdimësisë së shërbimit të transportit detar. Udhezojme zoterinjte pasagjere qe te konsultohen edhe me l’informativa (udhezues) mbi kushtet dhe dispozitat per te udhetuar  te vensosura ne faqet e dedikuara te Ministrise se Puneve te jashtme: http://www.viaggiaresicuri.it/https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index.html

KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR TRANSPORTIN E PASAGJERËVE, BAGAZHET E TYRE DHE AUTOMJETET SHOQËRUESE.

Blerja e biletave sjell për Pasagjerin pranimin pa kushte sipas të gjitha efekteve ligjore të kushteve të përgjithshme të transportit të pasagjerëve (CGTP).

PËRKUFIZIME:

Me terminologjinë „Pasagjerë“ nënkuptohet çdo person i transportuar në bazë të biletës së udhëtimit të lëshuar nga vektori dhe/ose nga agjencitë e autorizuara për këtë aktivitet.

Me terminologjinë „vektor“ dhe/ose „Kompani“ nënkuptohet Grandi Navi Veloci S.p.A.

„Objekti“ i kontratës është ecuria e transportit si është e parashikuar nga nenet 396 dhe në vijim të Kodit të Lundrimit. Vektori angazhohet të transportojë pasagjerin dhe automjetin shoqërues sipas kushteve në vijim që, përpara blerjes dhe/ose rezervimit të biletës së udhëtimit, Pasagjeri angazhohet të ekzaminojë dhe të vëzhgojë plotësisht.

Shërbimi i transportit detar i referohet trajtës së treguar mbi titullin e udhëtimit duke përfshirë edhe sistemin në bord dhe të automjetit të mundshëm në shoqërim.

Nuk përbëjnë pjesë e kontratës shërbime të mundshme plotësuese të kryera nga vektori detar.

Me terminologjinë „vektor detar“ nënkuptohet vektori kontraktor dhe  vektori efektiv. Anija e përdorur për transportin mund të jetë pjesë e flotës GNV ose të një tjetër vektori efektiv.

„Pasagjeri me Aftësi të Kufizuar“ ose „ Pasagjeri me Lëvizshmëri të Reduktuar“ është çdo pasagjer lëvizshmëria e të cilit në përdorimin e mjetit të transportit është e kufizuar si rrjedhojë e një paaftësie fizike (shqisore ose motorike) mendore ose psikologjike, dëmtimi, ose çdo shkak tjetër të një paaftësie ose dëmtimi, të qëndrueshme ose kohore, kushtet e të cilës kërkojnë një asistencë të veçantë dhe përshtatje të shërbimeve ndaj pasagjerëve të pranishëm mbi anije si rrjedhojë e kësaj paaftësie.

 

Neni. 1 VLEFSHMËRIA:

bileta është personale, nuk mund të dorëzohet të tjerëve dhe është e vlefshme për transportin e specifikuar në të. Pasagjeri është i detyruar të ruaj me përkushtim kontratën/biletën për të justifikuar të drejtën e tij të transportit dhe t'ia tregojë atë çdo Oficeri të Anijes ose zyrtari të Kompanisë që mund ta kërkojë atë. Pasagjeri pa biletë duhet të japë njoftim të menjëhershëm Komandantit dhe/ose Komisarit të Bordit. Në mungesë do të detyrohet të paguaj dyfishin e vlerës së çmimit të udhëtimit deri në portin e mbërritjes, përveç gjithashtu, dëmshpërblimin e dëmeve të mundshme.

 

Neni. 2 ÇMIMI:

çmimi i treguar në biletë është ai i tarifës së vektorit në fuqi nga data e lëshimit të saj. Tarifa nuk është fikse dhe është subjekt i ndryshimeve në ulje ose ngritje. Uljet dhe reduktimet e veçanta nuk kanë efekt prapaveprues mbi biletat e lëshuara më parë. Tarifat „të lindur/me vendbanim“ nuk janë të pranishme mbi çdo nisje dhe sistemim. Preventivi paraprak nuk konfirmon çmimin dhe nuk garantojnë vendet mbi anije. Janë në ngarkim të Pasagjerit taksat dhe të drejtat e hipjes në bord dhe zbarkimit, bolla, e të tjera, nëse janë të detyrueshme, siç përmblidhen mbi titullin e udhëtimit. Çmimi i biletës përshin taksat dhe të drejtat portuale që Kompania depoziton pranë çdo Autoriteti kompetent sipas modaliteteve të parashikuara nga ata dhe që mund të pësojnë ndryshime nga viti në vit.

Vetëm për pasagjerët që shkojnë në Tunizi, në respektimin e dispozitave të Ligjit tunizian TUN n°2016-78 del 17/12/2016, është e detyrueshme pagesa e Taksës Shtesë të zbarkimit të pasagjerëve të shumës prej njëzet (20) Dinari (ose kundër vlera në Euro në datën e pagesës).

Kjo taksë duhet të paguhet tek check-in; Vektori detar GNV do të angazhohet të depozitojë shumat e detyrueshme direkt ndaj Thesarit Tunizian.

2.1 Kur Pasagjeri blen titullin e udhëtimit të tij nëpërmjet kanalit web “BLI ON LINE” kontrata e transportit do të perfeksionohet vetëm pasi sistemi i prenotimit do të ketë komunikuar numrin e referimit të prenotimit dhe numrin e biletës (Mungesa e marrjes së  Internet Ticket nuk ndikon lëshimin e ticket të konfirmuar në video).

2.2 Përveç specifikimeve të ndryshme, në çmimin e treguar në biletë nuk është e përfshirë shpërndarja e ushqimeve në bord, që ngelet në ngarkim të Pasagjerit. Paketa ushqimore të para-paguara (me tarifë të veçantë) dhe vetëm për klientë në grupe të përbërë prej të paktën 12 persona, mund të blihen në fazën e prenotimit të biletës. Tipologjia dhe përbërja e paketës ndryshon në bazë të linjës dhe operatorëve në anije.

Është e mundur gjithashtu të blini një voucher të prerjeve të ndryshme (food pass) me një tarife me ulje çmimi që lejon konsumimin pranë pikave të ristorit në bord:

 • në fazën e prenotimit të biletës
 • pranë biletarive portuale
 • pranë reception në bord para nisjes së anijes.

Ju ftojmë të konsultoni faqen tonë www.gnv.it për informacione dhe detaje të mëtejshme. Për anulime te mundshme dhe/ose eliminime ju lutemi të referoheni nenit 6 të Kushteve të Përgjithshme të Transportit të Pasagjerëve (CGTP) në fuqi.

2.3 Në rast të prenotimit dhe lëshimit të biletës ndaj Pasagjerit që ka nevojë të marrë faturën e posaçme elektronike të drejtuar ndaj organeve të Administratës Publike, është e detyrueshme për Pasagjerin të kërkojë në momentin e prenotimit lëshimin e faturës elektronike, duke treguar detajet e subjektit kundrejt të cilit do të drejtohet dokumenti i kontabilitetit, si (i) emërimi, (ii) Kodi Fiskal /TVSH, (iii) Kodi IPA, (iv) Kodi identifikues i Garave (tenderave) (CIG), (v) Kodi unik i Projektit (CUP), (vi) specifikimin i Anëtarësimit të mundshëm ndaj të ashtuquajturit „split payment“ dhe (vii) tregimi i adresës e-mail PEC. Për faturimin elektronik ndaj A.P. është në dispozicion shërbimi i asistencës së Pasagjerëve nga ana e Zyrës Grupi tel +39 010 2094591.

2.3.1 Për Pasagjerin që ka nevojë të marrë faturën elektronike për biletën që do të blejë është në dispozicion shërbimi nëpërmjet hyrjes në faqen e dedikuar në faqen e internetit www.gnv.it “kërko faturën”. Në mungesë të këtij komunikimi Vektori detar nuk mund të lëshojë faturën elektronike dhe nuk do të jetë subjekt ndaj asnjë ankese.

2.3.2 Kërkesa e lëshimit të faturës për bileta individuale të pasagjerëve duhet të kryhet duke plotësuar modulin on-line në faqen e internetit www.gnv.it brenda ditës së katërt (4°) nga data e lëshimit të biletës. Kërkesa duhet të kryhet për çdo biletë të re në zëvendësim të biletës së mëparshme. Do të lëshohet një faturë e vetme mujore përmbledhëse (dhe/ose shënim krediti). Pas kësaj kërkese GNV do të angazhohet të lëshojë faturë në bazë të nenit. 21, paragrafi 4 të DPR 633/1972, duke ia dërguar ekskluzivisht me mail në adresën e treguar në modulin e plotësuar në form që u tha më sipër. Për të gjitha praktikat e punuara nga zyra e Grupit GNV do të lëshohet faturë mujore përmbledhëse duke përdorur të dhënat e furnizuara në momentin e hapjes së praktikës.  Ju lutemi të tregoni kujdesin maksimal në plotësimin e të dhënave të detyrueshme të kërkuara, në fakt në rast ato se rezultojnë pjesërisht të gabuara, nuk do të mund të vazhdohet me kërkesën e lëshimit të faturës.

2.3.3. Kërkesa dhe lëshimi i faturave për restorantin dhe shop mund të kryhet direkt në bord pranë front-desk të Zyrës së komisarit të bordit të anijes.

 

Neni. 3. SISTEMIMI:

Pasagjeri do të zërë vendin e treguar në biletë dhe në mungesë atë që do t’i tregohet nga Komandanti ose nga Komisari i Bordit. Kompania, në rast nevoje objektive, ka mundësi të vendosë Pasagjerin në një vend tjetër. Në rast se vendi i caktuar do të ishte i llojit më superior, nuk do të kërkohet diferenca e tarifës, ndërkohë që nëse vendi i ri do të ishte i nivelit më të ulët, do të korrespondohet ndaj Pasagjerit diferenca e paguar më tepër, duke ruajtur të drejtën e Pasagjerit të zgjidh kontratën sipas ligjit,nëpërmjet hyrjes në seksionin e dedikuar https://www.gnv.it/it/asistenca/kontakti/sinjalazimi.

3.1 Sistemimi (kabina dhe kolltuk) duhet të lirohen paraprakisht kundrejt orarit të arritjes së anijes, për të lejuar që operacionet e zbarkimit të kryhen në siguri.

Modalitet dhe kohët e lënies së sistemimeve, si dhe udhëzimet e pikëve të qëndrimit pranë zonave të përbashkëta, do të shpallen nga Komandanti i Anijes.

3.2 Në rast se Pasagjerët me aftësi të kufizuara në lëvizshmëri do të kishin nevojë për një kabinë të veçantë për persona me Aftësi të kufizuara do të duhet të japin komunikim të menjëhershëm Kompanisë, e cila, për të garantuar Pasagjerit me aftësi të Kufizuara dhe Pasagjerit me Lëvizshmëri të Reduktuar comfort dhe sigurinë për të gjithë kohëzgjatjen e udhëtimit, do të duhet të vlerësojë disponueshmërinë efektive të kushteve, sepse kë sistemime janë, efektivisht, në dispozicion me numër të kufizuar. Pasagjeri me Aftësi të Kufizuara dhe Pasagjeri me Lëvizshmëri të Reduktuar, për këtë qëllim mund të rezervojnë një kabinë të veçantë për persona me aftësi të kufizuara duke kontaktuar numrin e telefonit +39 010/20 94 591. Më shumë informacione janë në dispozicion në hapësirën e dedikuar në faqen e internetit www.gnv.it

 

Neni 4 PARAQITJA PËR HIPJEN NË BORD:

(i) udhëtime kombëtare dhe ndërkombëtare - orari i stabilizuar për kryerjen e check-in është brenda tre orësh para orarit të parashikuar për nisjen e anijes për Pasagjerët me automjete në shoqërim, ndërkohë që për Pasagjerët pa automjete është dy orë; (ii) udhëtime extra-Schengen - orari i stabilizuar për kryerjen e check-in është brenda katër orësh para orarit të parashikuar për nisjen e anijes për Pasagjerët me automjete në shoqërim.  Paraqitja tej këtyre kufizimeve sjell mohimin e hipjes në bord. Pasagjeri që ka kryer check-in duhet të qëndrojë brenda hapësirës së krijuar për hipjen në bord, deri në hyrjen efektive në bord të Anijes, duke mos qenë i lejuar largimi nga kjo hapësirë.

Është detyrë e Pasagjerit të verifikojë me përparësi të mjaftueshme ndryshime të mundshme të orarit të nisjes së Anijes dhe të paraqitjes në check-in nëpërmjet kanaleve që i dedikohen (Zyrat e Biletarisë, Agjenci Udhëtimi, Faqe e internetit www.gnv.it).

4.1 Pasagjerëve me aftësi të kufizuara në lëvizshmëri me rastin e hipjes në bord dhe gjatë kohës së pritjes në zonën e pritjes, do t’u jepen udhëzime për parkingun e automjetit pranë Urës Garage për të arritur sa më lehtë ashensorët.

 

Neni. 5. MUNGESA E NISJES

Pasagjeri që nuk paraqitet në kohë për kryerje e check-in si më sipër, ose që nuk arrin të hipi në bordin e anijes siç parashikohet dhe udhëzohet në kartën e hipjes në bord nuk ka të drejtën e rimbursimit të pagesës, as pjesërisht, të çmimit të paguar dhe duhet të plotësojë çmimin e kalimit nëse nuk e ka paguar atë plotësisht. Asnjë rimbursim i pagesës të kryer do të njihet, gjithashtu, në rastet që vijojnë: (i) mohim i hipjes në bord për arsye sigurie, edhe nëse Pasagjeri paraqitet në orarin e treguar më lartë; (ii) nëse Pasagjeri është në posedim të dokumenteve jo të përshtatshme për hipjen në bord ose për zbarkimin në portin e arritjes; (iii) nëse Pasagjeri pasi të ketë kryer check-in nuk paraqitet në kohë për hipjen në bordin e anijes; (iv) nëse pasagjeri nuk është i renditur në emërimet e biletës, (v) nëse Pasagjeri nuk është në posedim të dokumenteve shëndetësore të përshtatshme në lidhje me protokollin shëndetësor në zbatim (sh. green pass dhe/ose test PCR jo më shumë se 48 orë nga nisja e parashikuar).

 

Neni. 6 ZGJIDHJA E KONTRATËS DHE RIMBURSIMI:

zgjidhjet e kontratës duhet të komunikohen nga Pasagjeri Kompanisë drejtpërdrejt ose përmes Agjencisë së Udhëtimit brenda afateve kohore të treguara më poshtë dhe me zbatimin e penaliteteve të mëposhtme: nga kryerja e rezervimit deri në 20 ditë para nisjes 25%; nga 19 ditë deri në 4 ditë para nisjes 30%; nga 3 ditë deri në 2 orë para nisjes 50%. Për biletat e blera me parapagesë nuk mund të rimbursohet pagesa e kryer. Mbajtjet e sipërpërmendura zbatohen në totalin e tarifave të Pasagjerëve, automjeteve të rezervuara dhe tarifave dhe taksave shtesë përkatëse. Data dhe koha e anulimit duhet të shënohen në biletë nga Kompania ose nga Agjencia e udhëtimit që ka lëshuar biletën. Llogaritja e kohës fillon nga dita pas datës së anulimit dhe përfshin datën e nisjes. Asnjë rimbursim i pagesës nuk u takon kujt anulojnë/eliminojnë në më pak se dy orë para nisjes së planifikuar, atyre që nuk paraqiten brenda afatit të caktuar për hipje pa e njoftuar më parë Kompaninë për ndodhjen e një prej rrethanave të parashikuara nga neni 400 Kod. Lund. Në rast të anulimit të një bilete tashmë të modifikuar do të zbatohet penaliteti më i rëndë i vlerësuar në bazë të datës së modifikimeve. Nuk ekziston mundësia e anulimit të pjesshëm të biletës, prandaj dhe anulimi kuptohet se i referohet të gjithë biletës. Këshillohen Udhëtarët të nënshkruajnë një kontratë sigurimi për të mbuluar penalitetet e lartpërmendura për anulimet.

Biletat e lëshuara me një tarifë të veçantë vajtje dhe ardhje (V/A) mund të anulohen në të njëjtën kohë si për udhëtimet në nisje ashtu edhe për ato të kthimit.

Pasagjeri që nuk e shfrytëzon udhëtimin e blerë ka të drejtë të kërkojë kthimin mbas të pagesës e "të drejtave" të portit duke paraqitur një kërkesë me shkrim, me postë rakomande në a. r., ndaj Vektorit kontraktues pranë selisë në Genova – via Balleydier, 7 Kodi Postar. 16149”.

Për biletat e blera me parapagese nuk mund të kthehet mbas pagesa, vetëm për kuotën e paguar si parapagim dhe deri në transformimin efektiv në biletë finale.

6.1 Për rezervimet e bëra brenda periudhës nga 23/11/2023 deri në 04/12/2023, për udhëtimet nga Nëntor 2023 në shtator 2024, në të gjitha linjat e udhëtimit të GNV-së, Pasagjeri mund të ketë:

 

 • Më shumë mundësi për të programuar udhëtimin e vet, sepse janë eliminuar penalitetet për anulimet deri në 14 ditë para nisjes. Ne rastet kur anullimi bëhet nga ana e pasagjerit  : (i) nga 13 ditë deri  4 ditë para nisjes , penaliteti 30%,  (ii) nga 3 ditë deri  2 orë para nisjes, penaliteti 50%, (iii) nga më pak se 2 orë para nisjes se parashikuar , penaliteti 100%.
 • Mundësia e blerjeve në modalitetin e Parapagesës duke paguar paraprakisht një shumë më të ulët, paraprakisht prej 20% të totalit të biletës (minimumi 50,00 €). Blerja me parapagesë nuk mund të ndryshohet ose anulohet dhe mungesa e konfirmimit të nisjes sjell humbjen e shumës së parapaguar. Aplikimi i mungesës së pagesave për penalitete që rrjedhin nga anulimi do të kryhet vetëm nëse blerja me parapagesë do të përfundohej brenda kufirit kohor të periudhës së vlefshmërisë së anulimit falas pa penalitete; policy i anulimit të biletave finale janë subjekt i Kushteve Të Përgjithshme të Transportit të Pasagjerëve në fuqi në datën e transformimit.

 

 Për rezervimet e bëra brenda periudhës nga 07/11/2023 deri në 22/11/2023, për udhëtimet deri në shtator 2024, në të gjitha linjat* e udhëtimit të GNV-së, Pasagjeri mund të ketë:

 • Mundësia e blerjeve në modalitetin e Parapagesës duke paguar paraprakisht një shumë më të ulët, paraprakisht prej 20% të totalit të biletës (minimumi 50,00 €). Blerja me parapagesë nuk mund të ndryshohet ose anulohet dhe mungesa e konfirmimit të nisjes sjell humbjen e shumës së parapaguar. Aplikimi i mungesës së pagesave për penalitete që rrjedhin nga anulimi do të kryhet vetëm nëse blerja me parapagesë do të përfundohej brenda kufirit kohor të periudhës së vlefshmërisë së anulimit falas pa penalitete; policy i anulimit të biletave finale janë subjekt i Kushteve Të Përgjithshme të Transportit të Pasagjerëve në fuqi në datën e transformimit.
 • Anullimi i kryer nga ana e pasagjerit  do të ketë penalet e më poshtme: (i) nga momenti i prenotimit deri 20 ditë para nisjes , penale 25%, (ii) nga 19 ditë deri  4 ditë para nisjes, penale 30%, (iii) nga 3 ditë deri  2 orë para nisjes, penale 50%, (iv) më pak se 2 orë para  nisjes, penale 100%.

  *Përjashtohen linjat e Baleareve dhe Shqipëria, për të cilat, për prenotimet duke filluar nga 7/11/2023,  anullimi është falas deri 7 ditë para nisjes; më pas aplikohen  penalet si më posjtë:

 • 30% nga 6 dite deri  4 dite perpara nisjes.
 • 50 % nga 3 dite deri  2 ore perpara nisjes
 • 100% me pak se  2 ore nga nisja
 • 100% mbi shumen e hedhur  si parashitje ende te pa konvertuar ne bilete

Për rezervimet e bëra brenda periudhës nga 23/10/2023 deri në 06/11/2023, për udhëtimet nga Nëntor 2023 në shtator 2024, në të gjitha linjat e udhëtimit të GNV-së, Pasagjeri mund të ketë:

 • Më shumë mundësi për të programuar udhëtimin e vet, sepse janë eliminuar penalitetet për anulimet deri në 14 ditë para nisjes (anulim 13 deri në 4 ditë 30% penalitet; 3 ditë deri në 2 orë para nisjes 50% penalitet; më pak se 2 orë nga nisja e parashikuar, 100% penalitet).
 • Mundësia e blerjeve në modalitetin e Parapagesës duke paguar paraprakisht një shumë më të ulët, e reduktuar nga 30% deri në 10% të totalit të biletës (minimumi 50,00 €). Blerja me parapagesë nuk mund të ndryshohet ose anulohet dhe mungesa e konfirmimit të nisjes sjell humbjen e shumës së parapaguar. Aplikimi i mungesës së pagesave për penalitete që rrjedhin nga anulimi do të kryhet vetëm nëse blerja me parapagesë do të përfundohej brenda kufirit kohor të periudhës së vlefshmërisë së anulimit falas pa penalitete; policy i anulimit të biletave finale janë subjekt i Kushteve Të Përgjithshme të Transportit të Pasagjerëve në fuqi në datën e transformimit.

6.2 Kushtet e paragrafit 6.1 mund të shtrihen dhe/ose ndryshohen nëpërmjet një komunikimi paraprak në seksioni e dedikuar në faqen e internetit https://www.gnv.it/it/prenota-sereno/safe.

6.3 Kodi i zbritjes për fushatën "përkujdesje" i dërguar më 07/11/2023 nuk është i zbatueshëm për rezervimet e bëra gjatë promocioneve: Black Friday 2023, Cyber Week 2023 dhe Dita e Shën Valentinit 2024.

 

Neni. 7 NDRYSHIME:

Në rast ndryshimesh së biletës nuk duhet të korrespondohet e drejta e një shumë pagese fikse, por vetëm një përshtatje e mundshme ndaj taksave dhe bunker surcharge, domethënë shumën që do të jetë fiksuar dhe publikuar paraprakisht dhe diferencat e mundshme tarifore nëse ndryshimi sjell një tarifë më të lartë kundrejt asaj origjinale: për zëvendësimin e biletës është detyrimi i pagesës së një fee prej (i) € 30,00 për linjat nga/për në Marok dhe në linjat nga/për Genova-Barcellona, Genova-Tunizi, Civitavecchia-Tunizi dhe Palermo-Tunizi; dhe (ii) €25 per linjat e brendeshme kombetare Italiane  (e.g. Genova-Palermo, Genova-Porto Torres, Genova-Olbia, Civitavecchia-Palermo/Termini Imerese, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Palermo/Termini Imerese); për linjat Bari-Durrës dhe nga Valencia/Barcelona për në Balear, nuk ka taksa shtesë nëse zëvendësohet bileta. Biletat e lëshuara me një tarifë të veçantë vajtje dhe ardhje (V/A) mund të ndryshohen vetëm në të njëjtën kohë duke ngarkuar tarifa fikse në të dyja biletat. Nuk lejohet asnjë ndryshim nëse check-in është në proces. Për të gjitha biletat e lëshuara në kushte të specifike dhe/ose të veçanta, nuk lejohen ndryshime. Çdo ndryshim i biletës së lëshuar nuk jep të drejtën e rimbursimit, ndërsa pagesa e diferencës midis biletës që mund të ndryshojë bëhet nëse ndryshimi përfshin akomodimin dhe/ose një çmim më të lartë. Biletat do të mund të ndryshohen nëpërmjet faqes së internetit www.gnv.it, Qendrës së Kontaktit dhe nëpërmjet një agjencie të autorizuar udhëtimi. Biletat e blera me parapagesë nuk do të mund të ndryshohen, kjo mund të ndodhë vetë pas transformimit në biletë finale dhe pas përfundimit të pagesës së saj të posaçme.

 

Neni. 8 PARA-NISJE/VONESË NË NISJE OSE MBËRRITJE - ANULIMI I NISJES - NDRYSHIME TË ITINERARIT:

Pasagjeri duhet të sigurohet, para nisjes, që të mos kenë ndërhyrë ndryshime të mundshme të orarit të treguar në biletë. Kompania, për rastet e parashikuara nga Kodi i Lundrimit dhe për raste nevoje objektive dhe/ose forcë madhore, ka mundësinë të anulojë nisjen e shpallur, të shtojë ose të heqë ndalesa; të fillojë nisjen nga një port tjetër i ndryshëm nga ai i stabilizuar, të destinojë anijen ndaj një linje tjetër, të paraprijë ose të vonojë datën e nisjes, të zëvendësojë anijen që do të kryej transportin. Nëse Pasagjeri do të adresohej në udhëtimin e kryer nga vektor tjetër dhe me titull udhëtimi të lëshuar nga ky i fundit, transporti do të disiplinohet sipas CGTP të vektorit efektiv.

8.1 Në rast vonese të nisjes Pasagjerit i garantohen megjithatë të drejtat dhe asistenca e parashikuar nga nenet 16, 17 dhe 18 e Rregullores UE n. 1177/2010, përveç përjashtimeve sipas nenit 20 të të njëjtës Rregullore.

8.2 Në rast vonese të nisjes Pasagjerit i garantohen megjithatë të drejtat dhe asistenca e parashikuar nga nenet 16, 17 dhe 18 e Rregullores UE n. 1177/2010, përveç përjashtimeve sipas nenit  20 të të njëjtës Rregullore:

kompensim ekonomik e barabartë me 25% të çmimit të biletës për një vonesë prej:

i. dy (2) orë në një shërbim të rregullt me kohëzgjatje midis katër dhe tetë orë;

ii. tre (3) orë në një shërbim të rregullt me kohëzgjatje midis tetë dhe njëzet e katër orë;

iii. gjashtë (6) orë në një shërbim të rregullt me kohëzgjatje më të lartë se njëzet e katër orë.

Nëse vonesa tejkalon dyfishin e kohës së treguar më lartë, kompensimi ekonomik është e barabartë me 50% të çmimit të biletës

8.3 Në rast të eliminimit të udhëtimit, ose të një vonese të madhe, pasagjerët kanë të drejtë të kenë pije freskuese dhe ushqime në lidhe të përshtatshme me kohëzgjatjen e pritjes. Këto dispozita aplikohen në marrëdhënie me kohëzgjatjen e vonesës së parashikuar dhe me largësinë e portit të arritjes. Gjithashtu, vektori efektiv do të angazhohet me sistemimin në hotel (ose sistemimin në bordin e anijes së ankoruar) nëse e nevojshme, si dhe për transportin nga porti në vendin e sistemimit. Pasagjerët do të informohen nga vektori me predispozitat në marrëdhënie me marrjen e pijeve freskuese, transportin dhe sistemimin në hotel (ose në bordin e një anije tjetër).

8.4 Komandanti, në rastet e parashikuara nga Kodi i Lundrimit dhe për rastet e një nevoje objektive dhe/ose forcë madhore, ka mundësinë të vazhdojë pa pilot, të ngarkojë dhe të ndihmojë anije të tjera në çdo rrethanë, të devijojë nga kursi i zakonshëm në çdo drejtim, për çdo distancë dhe çdo qëllim që i përket detyrave të Komandantit, ashtu siç parashikohet nga Kodi i Lundrimit dhe Konventat Ndërkombëtare, në këtë kuptim të prekë si përpara dhe mbas çdo port ose porte që gjenden pak a shumë përgjatë itinerarit të anijes, edhe nëse në drejtim të kundër ose në tejkalim të kursit të zakonshëm, si duke u kthyer mbas ashtu dhe duke përparuar në çdo drejtim dhe me çdo qëllim, një ose disa herë, të transferojë Pasagjerin dhe automjetin në çdo anije tjetër ose mjet transportimi, që i përkasin ose jo Kompanisë, dhe që i drejtohen portit të arritjes.

8.5 Vektori nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara ndaj Pasagjerit nga vonesa ose nga mungesa e ekzekutimit të transportit nëse ngjarjet janë rrjedhojë e ngjarjeve të paparashikueshme, forcë madhore, kushte të motit-detar të këqija, grevë ose defekte teknike që përbëjnë forcë madhore ose shkaqe të tjera që nuk i atribuohen asaj e megjithatë në respektimin e dispozitave të neneve 402, 403, 404 dhe 408 të Kodit të Lundrimit dhe Rregullores UE n. 1177/2010.

8.6 Për të paraqitur një ankesë që ka të bëjë me shqetësime, vonesa dhe/ose eliminime të udhëtimit, ose një kërkesë kompensimi Klienti mund të kontaktojë Grandi Navi Veloci duke plotësuar modulin e posaçëm online në faqen e internetit www.gnv.it në Seksionin “Ankesa”. Në mënyrë alternative, kërkuesit mund të shkruajnë ndaj Grandi Navi Veloci S.p.A., Customer Care, via Balleydier, 7 - 16149 Genova (Italia) ose me fax në n° fax 0039 010 55 09 302 Personi që do të paraqesë kërkesën duhet të jetë një nga pasagjerët. Kërkuesit duhet të japin emrin e tyre dhe të dhënat e kontaktit, numrin e biletës dhe detajet e udhëtimit që i intereson. Kërkesat e kompensimit mund të përkasin ekskluzivisht personave të renditur në detajet e vetë prenotimit.

8.6.1 Ankesat në ngarkim, automjete në shoqërim dhe dëmtime fizike të pasagjerëve menaxhohen nga Departamenti Ligjor, Gjyqësor & Sigurime kundrejt të cilave të interesuarit mund të shkruajnë në adresën  Grandi Navi Veloci S.p.A., Dipartimento Legale, Contenzioso & Assicurazioni, via Balleydier, 7 - 16149 Genova (Italia) ose të dërgojnë me fax në n° fax +39 010 5509336.

Informohen gjithashtu Zotërinjtë Pasagjerë që çdo Shtet Anëtar ka parashikuar një ose disa organizma me përgjegjësi për zbatimin e Rregullores 1177/2010 (faqja http://www.autorita-trasporti.it /)

8.7 Të drejtat e Pasagjerëve në lidhje me vonesat dhe/ose për kërkesa kompensimi përjashtohen nëse nuk ushtrohen dhe paraqiten ndaj zyrës Costumer Care të vektorit brenda dy muajsh nga data në të cilën është kryer ose do të ishte duhur të kryhej shërbimi. Për çdo ankesë në lidhje me mundësinë e ushtrimit të të drejtave që u përkasin Pasagjerëve është në dispozicion një zyrë Costumer Care duke plotësuar modulin e posaçëm on-line në faqen e internetit https://www.gnv.it/it/asistenca/kontakti/sinjalazimi ose në n° e fax +39 010 5509302.

 

Neni. 9 HIPJA NË BORD DHE ZBARKIMI I AUTOMJETEVE:

automjetet do të thirren për hipjen në bord sipas renditjes që do të vendoset nga Komandanti i anijes dhe/ose nga ndihmësit  dhe nëpunësit e tij.   Operacionet e hipjes në bord të automjeteve, duke përfshirë sistemimin e tyre në vendin e përcaktuar në bord (secili automjet duhet të parkohet me frena dore të ngritur dhe me marshin e vendosur), operacione të zbarkimit si dhe transferimin e mundshëm të automjeteve nga vendi i parkingut deri në anije dhe/ose transferimin e mundshëm të automjetit nga anija në vendin e përcaktuar për parking do të kryhen gjithmonë me kujdesin, rrezikun dhe përgjegjësinë e Pasagjerit, përveç rasteve kur ka mundësi konkrete të defekteve të gjendjes së vendit/anijes. Pasagjeri është ekskluzivisht përgjegjës të dëmeve të mundshme ndaj automjetit të tij, ndaj mallrave dhe bagazheve në të mbajtura, ndaj vetë personit si dhe personave të tjerë të pranishëm në automjet. Pasagjeri është gjithashtu ekskluzivisht përgjegjës për dëmet e mundshme të shkaktuara ndaj personave të tretë, automjeteve të tyre, mallrave dhe bagazheve (përveç dispozitave të parashikuara nga neni 412 Kod. Lund.). Në fazën e hipjen në bord/zbarkimit vetëm shoferët do të kenë të drejtën e hyrjes në garage; pasagjerët e tjerë do të duhet të hipin në bord dhe të zbarkojnë nga hyrjet e posaçme për këmbësorët. Në rast mosrespektimi Kompania nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëme të mundshme ndaj sendeve ose personave. Automjeti, duke përfshirë dhe rimorkio dhe/ose roulette, me çfarë përmban brenda, është i pranuar nga vektori si një njësi e vetme ngarkimi pa deklaratë vlere. Pra, përgjegjësi të mundshme të vektorit për humbjen dhe/ose dëme ndaj automjetit nuk mund të tejkalojnë kufirin e përshkruar nga neni  423 i Kodit të Lundrimit, përveç rasteve të mundshme përgjegjësie rrjedhojë e sjelljes keqdashëse ose me neglizhencë e rëndë. Pasagjeri që dëshiron të deklarojë vlerën e automjetit shoqërues duhet ta zyrtarizojë me shkrim para rezervimit; çmimi i transportit të automjetit do të jetë në funksion të vlerës së deklaruar.

Pasagjeri, në fazën e rezervimit duhet të deklarojë masat e duhura (jashtë çdo send; për sh. duke përfshirë bagazhin mbi çati) , tipologjinë e automjetit dhe targën; në rast se sa deklarohet nuk është në përputhje, do të kërkohet pagesa dhe diferenca e saj tarifore e parashikuar dhe „fee“ për ndryshimin e ticket. Kompania, ka të drejtën të mos hipë në bord automjete që nuk përputhen me atë që është deklaruar në fazën e rezervimit dhe në rast të mungesës së disponueshmërisë së hapësirave të përshtatshme të garazhit të anijeve.

Automjetet e furnizuara me GPL dhe gaz metan duhet të sinjalizohen personelit në momentin e hipjes në bord.  Do të vendosen në një parking në seksionin ad hoc në garage të tragetit.

 

Neni. 10 DISPOZITAT LIGJORE QË DUHET TË RESPEKTOHEN NGA PASAGJERËT:

Pasagjeri duhet të respektojë përshkrimet e ligjeve italiane dhe ndërkombëtare, dhe Kushtet e Përgjithshme të Transportit të Pasagjerëve (CGTP) të publikuara në faqen e internetit www.gnv.it gjithashtu të ekspozuara në pikat e shitjes GNV, si dhe dispozitat e dhëna nga Komandanti i anijes.  Gjithashtu, Pasagjeri përgjigjet direkt ndaj Kompanisë për të gjitha kundërvajtjet, ngacmime, gjobitje dhe shpenzime ndaj të cilave, për shkak të saj, Kompania i nënshtrohet autoriteteve portuale, doganale, sanitare dhe/ose nga çdo tjetër autoritet të çdo vendi. Në rast urgjence Pasagjerë duhet të vihen në dispozicion të Komandantit dhe të Oficerëve dhe duhet të ndjekin me përpikmëri urdhrat dhe përshkrimet që do të marrin. Sa më sipër, përveç të drejtës së Kompanisë GNV të denoncojë pasagjerin që është përgjegjës për sjelljet e sipër përmenduara në rast se këto sjellje janë shprehje e një vepre penale ose disiplinore, sipas normativës në fuqi.

10.1 Pasagjeri detyrohet, gjithashtu, të respektojë dispozitat e vektorit detar që ndalojnë pirjen e duhanit në hapësira të brendshme të anijes korrektësisht të sinjalizuara.

10.2 Pasagjerët janë të detyruar, nën kujdesin e tyre, si dhe shpenzime dhe përgjegjësi të verifikojnë, para hipjes në bord, përshtatshmërinë e dokumentave të tyre të identifikimit dhe të dokumentave të automjeteve shoqëruese, pranë Autoriteteve të Policisë përgjegjëse, me qëllim kontrollin që vetë dokumentat të jenë të përshtatshme për hyrjen në vendin e zbarkimit dhe të vlefshmërisë së tyre kohore. Kompania nuk rimburson ata Pasagjerë të pa autorizuar nga Policia kufitare dhe/ose nga vetë kompania të hipin në bord ose të zbarkojnë, sepse janë në posedim të dokumentave të pa përshtatshme për daljen nga shteti; kompania ka të drejtë të rikuperojë kundrejt Pasagjerit shpenzimet dhe/ose sanksionet që mund të marrë si rrjedhojë e këtyre rrethanave.

Pasagjeri përgjigjet për të gjitha dëmet, të shkaktuara nga ai vetë ose nga persona ose kafshë të ruajtur nga pasagjeri, ndaj orendive të anijes, ndaj sendeve rrethuese të saj dhe aksesorët, mjeteve të saj, si dhe ndaj Pasagjerëve të tjerë, punonjësit në varësi të Vektorit ose ndihmësve të këtij të fundit.

Nëse pasagjeri në bord ndikon në sigurinë e udhëtimit, shqetëson pasagjerët e tjerë dhe ekuipazhin ose sillet, gjithashtu, në mënyrë që të shkaktojë shqetësim ndaj tyre, ose krijon pengesë ndaj ekuipazhit në kryerjen e detyrave të tyre, nuk respekton dispozitat e dhëna nga Kapitani i anijes ose nga nëpunësit e tij për sa i përket sjelljes korrekte në bord ose respektimit të proceduarve; ai mund t’i nënshtrohet masave të nevojshme për të shmangur ose kufizuar këtë sjellje, duke përfshirë masa të mundshme shtrënguese të lirisë sipas kufizimeve ligjore të parashikuara, si dhe zbarkimit ose refuzimit të vazhdimit të transportit.

Grandi Navi Veloci ruan të drejtën të mos lejojë hipjen në bord të anijeve të saj personat që kanë mbajtur, në raste/udhëtime të mëparshme, sjellje në shkelje të dispozitave të paragrafit 10.4 të Kushteve të Përgjithshme të Transportit të Pasagjerëve (CGTP) në fuqi.

 

Art 11 TRANSPORTI I TË MITURVE TË PA SHOQËRUAR: Ata

Pasagjerë me moshë më të ulët se 14 vjeç nuk mund të udhëtojnë vetëm. Duhet të jenë gjithmonë në kujdesin dhe ruajtjen e prindërve dhe/ose të rriturve që kanë detyrimin e ruajtjes së tyre dhe nuk mund të qarkullojnë në anije të pa shoqëruar. Në asnjë rast Vektori do të jetë i përgjegjshëm për dëmet ndaj të miturve si rrjedhojë e shkeljeve të sipërpërmendura. Kur i mituri udhëton i besuar kujdesit të personave të tjerë, duhet të jetë në posedim të deklaratës që përjashton nga përgjegjësia vektorin detar, me të cilin prindërit, ose kush ushtron autoritetin prindëror, deklarojnë që i besojnë minorin një personi të caktuar, i cili do të jetë përgjegjës për të gjitha efektet ligjore. Kjo deklaratë do të duhet të shoqërohet me një kopje të dokumentit të identifikimit me vlefshmëri kohore të çdo deklaruesi. Nënkuptohet që Pasagjeri do të ketë detyrimin e mbajtjes të të gjithë dokumentacionit të nevojshëm të kërkuar nga Shteti i mbërritjes dhe Vektori nuk ka asnjë përgjegjësi në rast se ky dokumentacion do të konsiderohet i pamjaftueshëm nga Autoritetet në portin e mbërritjes. Ju kujtojmë që nëse i mituri do të udhëtonte i shoqëruar nga vetëm një nga prindërit, për daljen nga kufiri kërkohet një autorizim me shkrim i miratimit nga prindi tjetër dhe/ose kujdestari i tij ligjor.

11.1 Pasagjerët e mitur me moshë nga 14 vjeç deri në 18 vjeç, mund të udhëtojnë vetëm, me kusht që të jenë në posedim të një autorizimi me shkrim të ushtruesit të autoritetit prindëror që përjashton nga çdo përgjegjësi Vektorin.

 

Neni. 12 KUSHTET SHËNDETËSORE TË PASAGJERIT:

Komandanti ka të drejtën të refuzojë pasagjerin dhe çdo njeri tjetër i cili gjendet, sipas gjykimit të tij dhe të vetë Kompanisë, në kushte fizike ose mendore, të tilla që të konsiderohet i pa përshtatshëm për të udhëtuar dhe/ose gjithkush rezulton, nën efektin e substancave narkotike, halucinogjene, alcool, sëmundje ose paaftësi, dhe kur gjendja e tij të mund të paraqesë një rrezik për veten ose për sigurinë e Pasagjerëve të tjerë. Në të gjitha rastet e sipërpërmendura Pasagjeri nuk do të ketë të drejtën e dëmshpërblimit të dëmeve dhe do të konsiderohet ai vetë përgjegjës për dëmet e shkaktuara ndaj anijes, ndaj të gjitha pajisjeve të saj, personave të tretë dhe sendeve që u përkasin personave të tretë. Pranimi i Pasagjerit në bord nga Kompania nuk duhet të konsiderohet si një heqje dorë nga çdo e drejtë e saj për të kërkuar edhe më pas të rezervat e saj mbi kushtet e Pasagjerit edhe nëse këto ishin të njohura ose jo nga Kompania në momentin e hipjes në bord dhe/ose nisjes së anijes.

12.1 Në rast se Komandanti, edhe sipas këshillës së Mjekut në bord konsideron që, për çdolloj arsye të motivuar, prania në bord i Pasagjerit vendos ose mund të vendosë rrezik sigurinë e tij ose të Pasagjerëve të tjerë do të ketë të drejtën të urdhërojë zbarkimin e tij në çdo port. Dhe për këtë parashikim Pasagjeri nuk do të ketë titull të kërkojë Kompanisë dhe/ose Vektorit asnjë kompensim dhe/ose dëmshpërblim të dëmit për vendimet e marra nga Komandanti.

 

Neni 13 PASAGJERËT ME NEVOJA ASISTENCE TË VEÇANTA:

Transportimi i Pasagjerëve me lëvizshmëri të reduktuar, me paaftësi, të sëmurë ose persona të tjerë që kërkojnë një asistencë të veçantë duhet të komunikohet, me dërgimin e dokumentacionit që dëshmon këtë të drejtë, të paktën 5 ditë përpara nisjes së parashikuar të vektorit me telefon duke kontaktuar Contact Center GNV në numrin +39 010.2094591 dhe/ose në adresën e-mail pmr@gnv.it, për raste të veçanta kërkesa duhet të dërgohet të paktën para 5 diteve pune para nisjes, duke mos qenë anija e pajisur me personel dhe/ose struktura të tilla për të ofruar shërbime vetjake zëvendësuese, asistence, kujdesi ose të njëjta ndaj Pasagjerëve. Asistenca e mundshme e ofruar në bord ndaj pasagjerëve që kanë nevoja të veçanta jepet falas. Pasagjerët që përdorin karroca ose pajisje mbështetëse për lëvizjen e tyre duhet ti marrin ato me vete. Pajisjet e pranishme në bord do të ofrohen deri në përfundim të disponueshmërinë e tyre nëpërmjet plotësimit të një moduli të posaçëm.

13.1 GRATË SHTATZËNA: Pasagjerja që është në dijeni të gjendjes së shtatzënisë së saj duhet të informojë Komandën e anijes para hipjes në bord. Në rast shtatzënie pa komplikime, pas 6° mujorit të shtatzënisë, është e nevojshme që Pasagjerja të ketë një çertifikatë mjekësore që dëshmon përshtatshmërinë e saj në përballimin e një udhëtimi me det, që duhet të paraqesë Oficerit të anijes nëse ai e kërkon, dhe duhet, gjithashtu, të plotësojë një modul të posaçëm që përjashton përgjegjësinë e vektorit, i cili mund të shkarkohet nga faqja e internetit www.gnv.it, ose pranë zyrave të biletarisë GNV, ose duke kontaktuar Contact Center di Grandi Navi Veloci në numrin +39 010.2094591. Për e tjera Pasagjerja shtatzënë duhet të jetë në posedim të një çertifikatë mjekësore që autorizon udhëtimin pavarësisht muajit të shtatzënisë. Ngelet e vlefshme, megjithatë, e drejta e Komandantit për përshkrimet e nenit 12 e sipërpërmendur.

 

Neni. 14. LËNDË SHPËRTHYESE, TË NDEZSHME DHE TË RREZIKSHME:

është rreptësisht e ndaluar ndaj Pasagjerit të përfshijë në bagazh ose në sendet në pronësi të tij të sistemuara në bordin e automjeteve, mbetje industriale ose substanca shpërthyese dhe/ose të ndezshme ose ndryshe të rrezikshme për sigurinë e anijes, të ngarkesës së saj ose për sigurinë e Pasagjerëve të tjerë dhe pjesëtarëve të ekuipazhit. Në rast shkelje të kësaj ndalje të konstatuar, Komandanti është i autorizuar të konfiskojë ose të shkatërrojë këto substanca pa pretendimin e asnjë dëmshpërblimi nga ana e Pasagjerit. Pasagjeri do të konsiderohet, gjithashtu, përgjegjës për rrjedhojat e shkaktuara nga shkelja e kësaj ndalese.

14.1 Është rreptësisht e ndaluar ndezja në të gjithë anijen të furnelave me gaz ose elektrike, hekur për hekurosje dhe të gjitha pajisjet që mund të jenë me flakë të lirë. Në rast konfiskimi i këtyre pajisjeve, ato nuk do të kthehen pas dhe asnjë gjë mund të kërkohet si titull i dëmshpërblimit ndaj vektorit detar. Komandanti i anijes do të ketë të drejtë të marrë këto pajisje dhe ti zbarkojë duke denoncuar posedimin e tyre ndaj Autoriteteve kompetente. Ngelet, gjithashtu, e drejta e vektorit detar të kërkojë dëmshpërblimin për çdo ndikim dhe/ose dëm ndaj anijes dhe/ose ekuipazhit.

 

Neni. 15. ARMËT:

Pasagjerët në kryerjen e hipjes në bord kanë detyrimin të dorëzojnë në ruajtje Komandantin të gjitha armët e bardha dhe/ose zjarri në posedim të tyre. Në rast mos respektimi shkelësit do të jenë subjekt i konfiskimit të armëve dhe të dorëzimit ndaj Autoriteteve Gjyqësore kompetente.

 

Neni. 16. BAGAZHET:

bagazhi që nuk i dorëzohet vektorit duhet të përmbajë ekskluzivisht efekte për përdorim vetjak të Pasagjerit. Të gjitha objektet me vlerë, argjendaritë, lek, traveller’s cheques, etj. mund të depozitohen në kasetat e posaçme të sigurisë në anije ose, në mungesë të tyre, duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur dhe të vulosur Komisarit të Bordit që do të lëshojë një faturë të këtij zarfi pa kontrolluar përmbajtjen e tij. Nëse sigurohet që në bagazh që nuk i dorëzohet vektorit janë të përmbajtura objekte të një përdorimi jo vetjak, Pasagjeri duhet të korrespondojë trefishin për transportin e vetë objekteve përveç dëmshpërblimin për dëmin e mundshëm. Ngelet në çdo rast e qartësuar që për bagazhet dhe objektet që nuk i janë dorëzuar vektorit përgjegjësia e vektorit vetë është e kufizuar me shifrën maksimale që rezulton nga deklarata e shkruar e vlerës së deklaruar nga Pasagjeri, gjithmonë nëse ky i fundit ka korresponduar shifrën për mallra me vlerën më të lartë. Ndryshe do të aplikohet kufizimi i përshkruar në nenin 412 të Kodit të Lundrimit.

16.1 Lejohen si bagazh dore të lejuar vetëm dy pako që përmbajnë sende vetjake (vetëm rroba). Bagazhi i dorës i tepërt mund të vendoset në një kontejner duke paguar Euro 10,00 copa në linjat nga dhe për në Tunizi.

16.2 Bagazhi i tepërt (sende të përdorura, pajisje shtëpiake të përdorura, mobilje të përdorura etj.) të pa transportuara në çatinë e makinës në momentin e hipjes në bord, mund të vendoset në një kontejner, i vënë në dispozicion nga kompania, duke paguar Euro 20,00 copa në linjat nga dhe për në Tunizi Nuk lejohet importimi nga Tunizia dhe/ose Maroku pajisje shtëpiake jo në përputhje me direktivat CEE.

 

Neni. 17. HUMBJE DHE/OSE PRISHJE E BAGAZHIT DHE TË EFEKTEVE

PERSONALE OSE TË AUTOMJETIT: humbja dhe/ose prishja e bagazhit dhe të efekteve të tjera personale ose të automjetit në shoqërim të Pasagjerit duhet të konstatohen nga Pasagjeri tek Komandanti i anijes ose ndaj agjentëve dhe/ose ndaj Oficerëve të Kompanisë në portin e zbarkimit - nën penalitetin e dekadencës - në momentin e ri-kthimit nëse ka të bëjë me një humbje ose prishje e dukshme ose brenda tre ditëve nga ri-kthimi nëse ka të bëjë me një humbje ose prishje jo të dukshme. Për bagazhet dhe objektet që nuk janë dorëzuar nga Pasagjeri ndaj vektorit ky i fundit nuk është përgjegjës për humbjen dhe/ose prishjen përveç se rastit kur Pasagjeri provon që ato janë shkaktuar për shkaqe që i atribuohet vektorit vetë. Megjithatë, vektori nuk përgjigjet për dëme dhe/ose prishje të shkaktuar nga akte vandalizmi dhe/ose keqdashëse ndaj personave të tretë.

17.1 Vektori ka krijuar një shërbim “Lost & Found” (objekte të humbura) që mund të kontaktoni me e-mail lostandfound@gnv.it ose me fax në n° +39 010 5509302

 

Neni. 18 KAFSHË SHTËPIAKE:

transporti i kafshëve shtëpiake me përmasa të vogla (mace, qen, etj. siç përshkruhen nga Rreg. UE 576/2013 – Bashkëngjit. I Pjesa A.) në shoqërim të pasagjerëve lejohet vetëm me kusht që të jenë të pajisur me çertifikatë mbi gjendjen e mirë shëndetësore, të lëvizin me zinxhir dhe me maskë për qentë dhe që të ketë blere biletë të posaçme udhëtimi dhe për të. Si parashikohet nga Rreg.  UE 576/2013 Neni 5 kafshët shtëpiake (të species së renditura në bashkëngjitjen I Pjesa A) mund të shoqërojnë pronarin ose personin nga ai vetë i autorizuar në numër më të lartë se 5. Me qëllim respektimin e normativave higjienike-sanitare, kafshët shtëpiake, kur pranohen nga Kompania, do të duhet të udhëtojnë ose në kabinat e dedikuara për ta (numri maksimal i lejuar është i 2 kafshëve për kabinë) ose në vendet e posaçme për macet dhe për qentë. Personi që udhëton me kafshë shtëpiake duhet të paraqesë dokumentin e identifikimit të parashikuar për çdo transport me karakter jo tregtar. Pasagjeri që përfiton nga kabina „miq me katër këmbë“ është përgjegjës për sjelljen e kafshës për të gjithë kohëzgjatjen e udhëtimit. Është e ndaluar qëndresa e kafshëve në hapësirën komune; për të lejuar kafshëve të shëtitin është në dispozicion një hapësirë e jashtme, në të cilën duhet të shoqërohen me zinxhir dhe me maske për qentë. Në derogim të pjesshëm të rregullave të mësipërme lejohet hyrja në lokalet e anijes qenve udhërrëfyes në shërbim dhe shoqërim të Pasagjerit të verbër dhe të qenve të Mbrojtjes Civile të pajisur me çertifikatë të përshtatshme dhe në shërbim.   Pasagjerët janë përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar ndaj sendeve dhe personave të tretë nga kafshët e tyre. Vektori nuk mban asnjë përgjegjësi për konfiskime dhe eliminimin e mundshëm të kafshëve nga ana e Autoriteteve Sanitare të portit të zbarkimit/hipjes në bord, si dhe për dëmtime ndaj kafshëve, për arratisje, humbje ose vdekje të vetë kafshëve i verifikuar gjatë transportimit ose gjatë hipjes në bord dhe zbarkimit, përveç mundësive të provuara të keqdashjes dhe/ose faje për shkak të neglizhencës së vektorit. Pasagjeri është, megjithatë, gjithmonë, i detyruar të mbajë një sjellje të përshtatshme dhe të kujdesshme me qëllim shmangien dhe/ose parandalimin e këtyre problemeve. Pasagjeri është i detyruar, gjithashtu, të verifikojë që kafshët e transportuar të jenë në rregull me të gjithë dokumentacionin shëndetësor të kërkuar në momentin e udhëtimit nga normat në fuqi nga/dhe për portin e mbërritjes.  Kompania GNV nuk do të rimbursojë ata Pasagjerë që nuk janë të autorizuar nga Polizia Kufitare dhe/ose nga Autoritetet Shëndetësore dhe/ose Kompania vetë të hipë në bord dhe/ose zbarkojë, sepse në mungesë të çertifikatave sanitare për kafshën e tij shtëpiake.

 

Neni. 19 INFORMACIONE MBI PASAGJERËT:

  momentin e hipjes në bord pasagjerët duhet të sinjalizojnë nevojat e tyre për asistencë të mundshme ose trajtime shëndetësore të veçanta siç parashikohet në nenin 13.

Pasagjerët janë të detyruar, gjithashtu, të komunikojnë që në fazën e rezervimit informacionet vetjake që nënkupton pikërisht: mbiemër dhe emër shkruar për së gjati (në përputhje me D.M. 83/T 20/6/2007 të Ministrisë së Transporteve), datën e lindjes, gjininë, kategorinë e moshës (foshnjë, fëmijë, i rritur). Është detyrim për Pasagjerin të komunikojë ndryshime të mundshme të të dhënave personale nëse janë ndryshuar nga data e rezervimit dhe momentit të hipjes në bord. Të dhënat personale duhet të mblidhen sipas Dekretit Ligj nr.251  datë 13.10.1999 në trasnpozim të Direktivës CEE 98/41 së 18.06.1998, ë përputhje me normativat që lidhen me aplikimin e kodit ISPS mbi normat kundër terrorizmit, përveç se në përputhje me sa parashikohet nga Rregullorja Evropiane 2016/679 (GDPR) në fushën e privacy dhe, më tej, nga Dekreti Legjislativ nr.196/2003 në fushën e privacy.

Në fazën e rezervimit do t’i kërkohet Pasagjerit të tregojë një kontakt personal telefonik celular dhe e-mail. Anulime të mundshme dhe/ose ndryshime do të komunikohen pasagjerit nëpërmjet numrit telefonik nga ai vetë i furnizuar në aktin e rezervimit (edhe me SMS). GNV nuk është përgjegjëse për pamundësinë e kontaktit telefonik në rast mungese të numrit, numër i paarritshëm, numër i gabuar.

Vektori ka mundësinë të përdorë të dhënat personale të furnizuara nga Pasagjeri, duke përfshirë informacionet që kanë të bëjnë me blerjet me qëllim që:

të bëhet një rezervim dhe/ose të lëshohet një biletë;

të furnizojë transportin dhe shërbimet e lidhura me të;

kontabiliteti, faturimi, ri-shikimi;

të verifikojë dhe kontrollojë kartat e kreditit dhe kartat e tjera të pagesës;

lajmërime informative në lidhje me udhëtimin e rezervuar (për shembull në rast të ndryshimeve të orarit dhe/ose anulime) kontrolle për emigrimin;

qëllime për kontrollin, sigurinë, sanitare, administrative dhe ligjore;

aktivitet e marketing, kërkime të tregut, analiza statistike, zhvillimi i shërbimeve të reja (që do të aktivizohen vetëm me miratimin e Pasagjerit ose për të cilin vektori do të japë mundësinë që të vetë përjashtohet).

Pasagjeri, ekskluzivisht për qëllimet e sipërpërmendura, autorizon vektorin të përdorë dhe, nëse e nevojshme, të transmetojë, të dhënat personale të furnizuara ndaj:

Agjentëve portuale dhe tregëtare të vektorit vetëm për kryerje e shërbimeve për udhëtimin e rezervuar;

Shteteve dhe Organeve publike, nëse kërkohet dhe në përputhje me ligjin e aplikuar;

 

Neni 20 LIGJI I APLIKUAR DHE GJYKATA KOMPETENTE:

kontrata e transportit për Pasagjerët, bagazhet e tyre dhe automjetet shoqëruese trajtohen dhe i nënshtrohen Kodit të Lundrimit, Rregullores (UE) n. 1177/2010, nga Rregullorja SOLAS dhe interpretohet në përputhje me ligjin italian. Për çdo mosmarrëveshje që ka si origjinë interpretimin dhe/ose ekzekutimin e kontratës së transportit do të jetë ekskluzivisht kompetente Gjykata, sipas zgjedhjes së palës paditëse, e vendit të vendbanimit ose selisë ligjore e të paditurit.  Në rast se Pasagjeri ka vendbanimin në Itali që zotëron kualifikimin e konsumatorit në bazë të normativës italiane në fuqi, do të jetë ekskluzivisht kompetente gjykata e vendit të vendbanimit ose selisë ligjore të tij