Vuoi avere una visione generale dell'offerta? [sq]

Scopri subito le nostre proposte. [sq]

Sigurimi: Dëmet e automjeteve 2019

Polica e Sigurimit 6003000458/A

SI DUHET TË VEPRONI NË RAST AKSIDENTI

Për të gjitha aksidentet i kontraktuari dhe/ose i siguruari dhe/ose pronari duhet të njoftojë nëpërmjet telefonit Qendrën Operative të Kompanisë, e cila është në shërbim 24/24 orë në 365 ditët e vitit, në këtë numër pa pagesë:

Numër pa pagesë nga Italia: 800 894152

Numër pa pagesë nga jashtë: +39 0399 890723

Filo Diretto Assistance

SIGURIMI I RREZIQEVE

Ky sigurim mbulon dëmet materiale dhe gjetjet faktike në këto pjesë të automjetit:

 • karroceri
 • goma
 • dritare
 • aksesorë të jashtëm

të shkaktuara automjeteve në pronësi të të kontraktuarit të transportuara në bordin e anijeve, ekskluzivisht gjatë fazave të mëposhtme:

 • gjatë lundrimit
 • gjatë ngarkim shkarkimit

Shprehimisht mund të kompensohen vetëm dëmet që lidhen me ato raste që raportohen tek Kapiteni i anijes dhe/ose tek Komisioneri në bord dhe/ose tek oficeri nё bord, gjatë parkimit të automjetit në bordin e anijes përpara zbritjes.

SIGURIMI MAKSIMAL

Kompania rimburson dëmet e shkaktuara gjatë periudhës së lundrimit dhe/ose gjatë ngarkim shkarkimit në bordin e anijeve në pronësi të Kontraktuesit, brenda maksimumit të përcaktuar prej 5,000.00 euro për automjet dhe në përputhje me dispozitat e nenit vijues 1.7.

KUFIRI I ZHDËMTIMIT

Është e qartë që, në rast se dëmtohen më shumë Të Siguruar me Kompaninë, kompensimi maksimal i dëmit nuk mund të tejkalojë shumën totale prej 100,000.00€ për aksident. Nëse shumat që paguhen sipas kushteve kontraktuale, tejkalojnë kufirin e treguar më lartë, kompensimi për secilin të Siguruar do të zvogëlohet proporcionalisht.

ZONA E MBULIMIT

Sigurimi është i vlefshëm vetëm në ato udhëtime ku ngarkim shkarkimi bëhet në territorin e Republikës së Italisë, në shtetet e Bashkimit Europian, në Marok, në Tunizi dhe në Shqipëri.

PRIMI I SIGURIMIT

 • €   7,50 për automjet dhe motocikletë 
 • €  10,00 pro për automjetet e rënda

Shkarkoni kushtet e sigurimit të automjeteve

Kompania e Sigurimeve NOBIS - Filo Diretto Travel

 • €     5.000 për automjet
 • € 100.000 për aksident

Dëmtimet në karroceri, goma, thyerja e dritareve dhe aksesorë të tjerë të jashtëm.

Asnjë

Lundrimi dhe veprimet e hipjes/zbritjes.

Autoveturë, kamper, rimorkio, automjete të rënda, motocikleta.

 • €     7,50 për automjet dhe motocikletë 
 • €  10,00 pro për automjetet e rënda