Imbarkim dhe regjistrim (check in)

Nuk ke gjetur përgjigjen që kërkoje? Për të kërkuar informacion të mëtejshëm, kliko këtu

Pasagjeri që nuk paraqitet me kohë në regjistrim (check-in) ose që nuk është në në bordin e anijes, të paraparë sipas listës së imbarkimit dhe të treguar në fletë hyrje, nuk ka të drejtë të rimbursohet, qoftë edhe pjesërisht.

Për udhëtimet kombëtare dhe në vëndet e BE-së (Itali dhe Spanjë), për pasagjerët me automjete, orari i përcaktuar për regjistrim (check-in) është 2 orë para orarit të planifikuar të nisjes së anijes, ndërsa orari për pasagjerët pa automjet është 1 orë para nisjes.
Për udhëtimet jashtë vendeve të Schengen-it (Shqipëri, Marok apo Tunizi), orari për regjistrim është 4 orë para orarit të planifikuar të nisjes së anijes, për udhëtarët me dhe pa automjete.

Pasi të mbërrini në port, duhet të drejtoheni për në terminalin detar për imbarkim.
Pasi të tregoni kopjen e biletës, dokumentin e vlefshëm të identitetit, ju do të merrni fletë hyrje, ku tregohet numri i sistemimit tuaj.