MyGNV

Nuk ke gjetur përgjigjen që kërkoje? Për të kërkuar informacion të mëtejshëm, kliko këtu

Duke vendosur kodin MyGNV gjatё rezervimit online ose duke ja komunikuar operatorit tё Qendrёs Kontaktuese (Contact Center) ose agjensisё sё udhёtimeve, klienti mund tё mbledhё 1 pikё pёr çdo 10 euro tё kostos sё biletёs.
Nё rast se klienti harron tё vendosё ose tё komunikojё kodin MyGNV nё momentin e blerjes, mund tё kёrkojё akreditimin e pikёve, brenda dhe jo mё shumё se 30 ditё nga data e nisjes, nёpёrmjet fushёs personale tё sitit mygnv.gnv.it.

Nё rast se klienti harron tё vendosё ose tё komunikojё kodin MyGNV nё momentin e blerjes, mund tё kёrkojё akreditimin e pikёve, brёnda dhe jo mё shumё se 30 ditё nga data e nisjes, nёpёrmjet fushёs personale tё sitit mygnv.gnv.it

Pikёt i atribuohen kodit individual tё klientit.
I njёjti person nuk mund tё marrё pjesё me mё shumё se njё kod dhe nuk ёshtё as i mundur transferimi i pikёve tё grumbulluara nё njё kartё tjetёr.

Klienti, pasi tё ketё mbledhur pikёt e pёrcaktuara nga rregullorja, mund tё kёrkojё çmimet duke blerё biletёn nёpёrmjet Qendrёs sё Kontaktit (Contact Center) ose agjensisё sё udhёtimit.
Rregullorja ёshtё nё dispozicion këtu.
Bileta e blerё me çmimet e realizuara nga mbledhja e pikёve nuk mund tё lёshohet nё shitje paraprake.